Predpredaj vstupeniek na Festival poznania 2024
Kúpiť

Prirodzená štruktúra spoločnosti

Konečne sa dostávame k uchopeniu prirodzeného toku živy tak, ako to stvoriteľ zadal. Ten magický útvar, podľa ktorého máme budovať všetky spoločenské usporiadania, od partnerstva, cez rodinu, klan až kmeň, čo znamená v modernej dobe, od samostatného podnikania, cez záujmové združenia, asociácie až po nadnárodné korporáty a štáty, je ŠPIRÁLA.

Na úvod tejto kapitoly musíme upozorniť, že spôsob riadenia, ktorý sa chystáme práve opísať, v našej súčasnej spoločenskej sústave nejestvuje. Je to z nášho pohľadu síce revolučná metóda, no myslíme si, že je to prirodzený spôsob tvorby a riadenia spoločnosti. (Podobne si moderný dejepis predstavuje „prvotnopospolnú spoločnosť“. Podľa nás však nejde o primitívny počiatok, ale naopak o dokonalé usporiadanie.) Dá sa aplikovať na celospoločenské uplatnenie rovnako, ako pre riadenie firiem a dokonca aj na vybudovanie rodinného zázemia. Myslíme si, že nižšie uvedené poznatky sú základom pre budovanie slobodnej spravodlivej spoločnosti a to, že sa tento spôsob tak veľmi odlišuje od doteraz zvyčajných postupov nám svedčí o tom, že žijeme v chorom nastavení. Nežijeme prirodzene a práve preto sa snažíme o nápravu aj vzdelávaním a samozrejme vlastným živým príkladom.

Špirálové riadenie spoločnosti môžeme chápať ako všeobecný návod na riadenie akéhokoľvek projektu, ktorý pritiahne do spolupráce viac ľudí. Presnejšie povedané viac ako dvoch. Samozrejme, základom pre špirálové vedenie sú Štyri polia zodpovednosti.

Všetci zúčastnení projektu, ako sme si v predchádzajúcej kapitolke popísali, sa prirodzene delia na:

VZORY, SPRÁVCOV, PRIEKOPNÍKOV, UŽÍVATEĽOV.

Ich vzájomné postavenie je založené na prirodzenom pohybe živy (energie). Tá sa podľa našej náuky hýbe vždy v špirále. Od jej pohybu je odvodený aj názov riadenia.

Keď sa na špirálu pozrieme z boku, môžeme vidieť asi takýto obrazec:

Aby sme si dokázali predstaviť spravodlivé usporiadanie, pomôžme si podobenstvom s točitým schodiskom. Každý jednotlivec je na ceste vlastného osobnostného rozvoja a duševného zrenia. Má právo na vlastné lekcie, úspechy aj pády. Má právo žiadať o pomoc, ako aj o pomoc byť požiadaný. Má právo prijímať aj odmietať žiadosti. Každý kráča trpezlivo po schodisku smerom hore a je si plne vedomý vlastných síl a možností na určovanie tempa svojho postupu. Preto pokiaľ chce svoje tempo zvýšiť nad mieru vlastných síl a možností, je odkázaný na hľadanie spolupráce. Spolupráca má zvyšovať rýchlosť, či podporu pri postupe, preto nesmie byť príčinou stagnácie ako pyramída, či kruh.

Každý spravodlivý spoločenský projekt by mal mať preto rovnakú cestu dnu ako aj von. Znamená to, že ak sa narodím na akomkoľvek mieste, do rodiny musím byť prijatý. Rovnako tak do väčšieho celku, ako je rod, klan, či kmeň. Ak ma neprijmú, musia mi umožniť odísť, nie však z miesta, ale zo spoločenstva. Toto predsa platí pri príjme do veľa spolkov a napríklad aj do zamestnania. Môžeme sa uchádzať o zamestnanie a môžeme pracovný pomer aj rozviazať. Nemusíme sa pri tom bezpodmienečne sťahovať na iné miesto. Opustením spolku prichádzame o výhody, ktoré z nášho členstva v ňom vyplývali. Nikto nás však nemá právo vytláčať zo životného priestoru.

Verte, či nie, ale na rovnakom princípe sa dá vybudovať aj celá nadnárodná spoločenská sústava. (Tejto téme sa budeme venovať možno v osobitých pojatiach o budovaní spravodlivej spoločnosti.)

Veď nás poznáte. Viete, o čo nám ide.

  • Mám hodnotu rovnakú ako všetci ostatní
  • Okolo mňa sú len priatelia a učitelia
  • Všetko, čo sa deje, sa deje pre môj osoh.

Na točitom schodisku okrem práva na vlastné tempo a spoluprácu si tiež môžeme všimnúť, že niekto je vyššie ako my a dokonca aj pod nami kráčajú ľudia. Čaro špirály však spočíva v tom, že na sebe, pokiaľ sa tak rozhodneme, nemusíme byť vôbec závislí. Dokonca, nemusíme ani spolupracovať. Pokaľ sa však pre spoluprácu rozhodneme, opäť tým neprichádzajú do nášho života žiadni vladári ani nevoľníci. Každý v špirálovej spolupráci prijíma konkrétnu úlohu, ktorá z jeho postavenia vyplýva a prepája sa vo vedomej oddanosti (jasne stanovenej doby a účelu vzájomných záväzkov).

Aj v súčasnosti sú isté záujmové skupiny, kde z postavenia vodcu nerobíme závery hodnotenia ceny jedinca. Napríklad pri turistike. V skupine, ktorá si najme horského vodcu, sú často aj úspešní podnikatelia, spoločenské vzory alebo vážení akademici. Nemajú dôvod ponížene poslúchať človeka, ktorý sa v horách vyzná a má na zodpovednosť ich bezpečné putovanie. Nasledujú ho preto, lebo jeho povely dávajú zmysel. Priamo pozorujú na kvalite svojho prežívania, že poslúchanie jeho príkazov im chráni zdravie, život a prispieva k naplňujúcemu zážitku.

Vyššie postavený v špirále nemá vyššiu hodnotu ako ostatní. Má len väčší prehľad o situácii a preto dokáže ľuďom dať najkvalitnejšie informácie. Do spolupráce v špirále sa preto často pozývajú práve tí, čo majú lepší prehľad vzhľadom na to, že sú na vyššom poschodí. Prečo pozvanie prijímajú? Pretože ľudia pod nimi im dokážu poskytnúť zázemie a oporu.

Pre lepšiu predstavu si pomôžme podobenstvom o karaváne. Naša pomyselná karavána putuje džungľou. Pred ňou ide prieskumník, ktorý si derie cestu vpred a hľadá čo najľahší prechod pre ostatných členov karavány. Starostlivo značí svoju cestu, aby ho mohli nasledovať a snaží sa aj výber terénu prispôsobiť možnostiam najslabšieho člena spoločenstva. Prečo? Pretože v prípade, ak sa zraní, unaví alebo len tak pocíti osamelosť, stačí počkať, či sa trochu vrátiť a dostane sa mu ošetrenia, oddychu, opatery a vďačnej spoločnosti, ktorá ho posilní na ďalšie putovanie. V špirálovom vedení sme si všetci vedomí svojej úlohy. Navzájom sa podporujeme a dopĺňame.

Ako sme si už pri rozdelení štyroch polí zodpovednosti v spoločenskom projekte uvedomili, aj tu máme vedúceho  a vedeného. Správnym rozdelením vzniká rovnocenná spolupráca.

V špirále však ma vedúci najväčšiu výzvu odpovedať na otázky, aj tie zložité a riešiť ťažkosti, či sporné body.

Vedeného najväčšia výzva v špirálovom vzťahu je odmietnuť poslúchnuť príkaz, ktorému nerozumie alebo mu nedôveruje.   

Naschvál sme to zvýraznili, aj keď to možno už opakujeme. Tieto poznania totiž stále mnohým ľuďom nedochádzajú a vnášajú aj do ušľachtilých projektov unavený kmitočet obete alebo tyrana.

Teraz si zobrazíme vzájomné postavenie a z neho vyplývajúce úlohy jednotlivcov v špirálovej spolupráci. Ako sme už vyššie spomínali, špirálový tok živy sa zvrchu javí ako kruh. Preto nám odpustite pre jednoduchší nákres kruhový diagram. Predstavme si, že sa dívame na točité schodisko zvrchu. Vzájomné postavenie zjavne nie je usporiadané do pyramídy. Nech máte akúkoľvek funkciu, vždy máte oproti sebe protivníka, po ľavej ruke poradcu a po pravej poslucháča. V našom podobenstve, pokiaľ Aktívne postavenie sa díva dovnútra schodiska,  smeruje točité schodisko z jeho pohľadu smerom dolu a doprava.

Aktívne postavenie - chápeme ako naše vlastné postavenie, z ktorého sa dívame na ostatných.

Poslucháč – je ten, ktorý prijíma od aktívneho postavenia vedenie. Načúva jeho názorom, pýta si pripomienky a súhlas so svojim konaním a rozhodovaním.

Protivník – je zrkadlom danej funkcie. Je zobrazením uskutočňovania jeho želaní. Realizuje to, čo si Aktívne postavenie predstavuje. Je jeho najkvalitnejším kritikom, pretože na jeho realizácii sa odhaľujú chyby úmyslov Aktívneho postavenia.

Poradca – je zasa inšpiráciou a zdrojom nových nápadov pre Aktívne postavenie. Je to tiež kontrola správnosti postupu celého kruhu. Poradca vyhodnocuje celý kolobeh riadenia a z jeho spätnej väzby sa čerpá aj zmysluplnosť projektu alebo naopak, odhaľuje sa jeho nezmyselnosť. Obrazne povedané, z pohľadu Aktívneho postavenia je poradca posledný v rade a ako taký určuje tempo celej skupiny.

V bežnom dennom živote to teda znamená, že funkcia v Aktívnom postavení zadáva úlohy poslucháčovi. S Protivníkom odhaľuje chyby pomocou Vedomého sporu alebo naopak nachádza rezervy pomocou Vedomej priazne. V ich vzájomnej výmene často dochádza aj k Vyrovnávaniu dlhov, ktoré by mohli zaťažovať celý projekt. Pokiaľ prichádza k otvorenému sporu, dokáže ich premostiť, či zmieriť hlavne Poslucháč. Protivník môže byť aj nástrojom „Vyhlásenia vzdoru“, čo znamená, že  sa postaví do priamej konfrontácie so žiadosťou o vylúčenie dotknutej osoby v Aktívnom postavení z projektu. Ak chce Aktívne postavenie overiť správnosť a úžitok vytvoreného projektu, respektíve skôr dôsledok celej kruhovej komunikácie, sleduje spätnú väzbu od Poradcu. Môže to robiť priamou komunikáciou alebo len pozorovaním jeho prejavu a spokojnosti.

Nezabúdajme, že každá funkcia v spoločenskej štruktúre vzhľadom na ostatných plní zároveň všetky postavenia.

Predstavme si vonkajší kruh, ktorý pomenováva vzájomné postavenie a vnútorný, ktorý určuje vedúcich Štyroch polí zodpovednosti.

Vonkajším kruhom otočíme podľa toho, v ktorej pozícii sa nachádzame vzhľadom na pole zodpovednosti. Aktívne postavenie si prepojíme s našim postavením v poliach zodpovednosti a tak sa vždy môžeme aktuálne pozrieť na to, kto je pre nás poslucháčom, protivníkom, či poradcom.

Ako vidíme zo všetkých zobrazení, v špirálovom usporiadaní každá vedúca funkcia spĺňa hneď všetky komunikačné postavenia.

Nech sme Vzorom, Správcom, Priekopníkom, či Užívateľom, vždy máme z vlastného (aktívneho) postavenia svojho poradcu, poslucháča aj protivníka. Rovnako sme aj my pre niekoho poradcom, protivníkom alebo poslucháčom.

No nie je to nádhera?

V starom unavenom systéme si ťažko vieme predstaviť, že by sa riadiaci manažér (správca) išiel pozrieť na pracovnú pohodu majiteľa firmy (vzor) a podľa nej overoval, že kruhová komunikácia funguje správne. Viete si predstaviť, ako si vedúci oddelenia (priekopník) overuje podľa dobrej nálady riaditeľa (správca), že jeho kruhový pracovný vzťah je správne nastavený? Už ste videli radového zamestnanca (užívateľ), ktorého vlastný pocit z dobre odvedenej práce sa odvíja od spokojnosti jeho vedúceho (priekopníka)? A čo poviete na predstavu, že zakladateľ firmy (vzor) vyhodnocuje efektivitu svojho podnikania podľa toho, ako si svoju prácu a odmenu za ňu pochvaľujú radoví zamestnanci (užívatelia)?

Možno sa nám zdá samozrejmé, že oblastní riaditelia (správcovia) poslúchajú majiteľa spoločnosti (vzor), aj to, že vedúci oddelení (priekopníci) sa riadia príkazmi oblastných riaditeľov (správcov) a dokonca aj to, že referenti (užívatelia) robia to, čo im povedia ich vedúci (priekopníci). Isto však nadvihneme obočie, ak si predstavíme, ako majiteľ firmy (vzor) pozorne načúva pripomienkam radových zamestnancov (užívatelia) a dokonca poslúcha ich inštrukcie.

Ešte pritvrdíme.

Čo takto vyhlásenie vzdoru od vedúceho oddelenia (priekopník) voči majiteľovi firmy (vzor), na základe ktorého by správna rada rozhodla, že spoločnosť musí opustiť majiteľ???

Zdá sa vám to naivné? Ubezpečujeme vás, že je to obyčajná denná realita...ale len v spravodlivom systéme. Poďme ho spolu založiť. Ako? No skúsme začať od seba. Aby sme na začiatok mali dosť informačného materiálu, dovolíme si ešte niekoľko tipov, aké konkrétne dôsledky zo Špirálového vedenia vyplývajú a jednoznačne si ich treba uvedomiť.

Zopár tipov a odporúčaní

Vzor podniku ba sa nemal podieľať na riadení, tvorbe pravidiel, či zasahovaní do organizácie. Jeho zásahy sú vlastne znakom, že niečo nefunguje správne. (Jeho účasť na riadení  je nutná hlavne pri vzniku podnikateľského projektu, kde sa kolektív len formuje a v krízových situáciách.)

Vzor stráži hlavnú ideu/ zmysluplnosť podniku a určuje dlhodobé ciele. Má právo veta ku každému rozhodnutiu správcov. Do rozhodovania priekopníkov vstupuje len na ich požiadanie, či na volanie užívateľov.

Vzor pôsobí ako arbiter v prípade, ak uviaznu správcovia, či priekopníci v spore, ktorý nevládzu vyriešiť sami.

Prejav nesúhlasu vzoru s dianím v podniku je opustenie podniku a založenie nového (alebo skôr hrozba opustenia). Pokiaľ je vzor stále silný a jeho názor je správny, tento impulz spôsobí vylúčenie sporného kazivého člena alebo nápravu zlého rozhodnutia. (Ak silný vzor povie, že končí a zakladá nový podnik, čo myslíte, ako by vedenie reagovalo na to, že drvivá väčšina zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov by odišla s ním?)

Pokiaľ sa jedná o tak veľké spoločenstvo, že zahŕňa viacero dlhodobých cieľov s vlastnými vzormi (podnikateľské združenia, národné a nadnárodné spoločenstvá), tvaruje sa rada vzorov (rada starších). Vedúci vzor sa plynule stáva ten, na ktorého sa obracajú ostatné vzory najčastejšie s otázkami, na ktoré dokáže aj všeobecne uspokojivo odpovedať. Nie je však táto pozícia nutná. Volí sa len vedúci zasadnutia, ktorý dáva a berie slovo.

Správca podniku je riadiaci činiteľ. Môže ísť o riaditeľa a keď je podnik veľký alebo obsahuje viacero odborov, kde za všetky nevie ani jeden prípadný správca uspokojivo zodpovedať, vzniká prirodzene skupina správcov. Tých si môže vyberať vzor alebo si vyberie jedného kľúčového a ten si vyberá kolegov. Kľúčový správca je spravidla vedúci správcov. Vedúci sa vyberá podľa toho, koho spravovaný odbor najviac zasahuje do hraníc ostatných alebo podľa organizátorských schopností. Najlepšie je, ak sa obe danosti spoja v jednom človeku.

Priekopník je vedúci pracovnej skupiny. Spravidla je ich vždy viac a plne zodpovedajú za splnenie úloh daných správcom. Vyberajú sa z ľudí, ktorí dokážu samostatne pracovať natoľko efektívne, že majú rezervu aj na koordinovanie kolegov, poradenstvo, či vylepšovanie postupov. Majú nadhľad aj nad rámec svojho odboru a preto ľahšie komunikujú s ostatnými priekopníkmi/ vedúcimi. Neriešiteľný spor medzi nimi rieši správca arbitrárne.

Užívateľ je nielen pracovník vedený priekopníkom. Je to celá skupina odberateľov a, na čo sa často zabúda, aj dodávateľov. Nespokojnosť v tejto skupine je znakom, že niečo nefunguje úplne správne. Je zvyčajné, že nespokojnosť zákazníka vyvolá podnety k nejakej náprave, no nezabúdajme aj na tých, čo sa podieľajú na dodávke našich výrobných nástrojov, surovín, či iných potrieb. Aj ich nespokojnosť môže vplývať na kvalitu našej práce alebo, o to horšie, našej dobrej povesti na trhu. Je dobré si všímať aj susedov, konkurenciu a vôbec celý náš vonkajší kruh. Veď my už veľmi dobre vieme, ako je toto vzťahové vlnenie pre nás dôležité a rovnako aj pre náš podnik. Spadá totiž do skupiny užívateľov.

Dôležité upozornenie. Prepojenie užívateľa so vzorom môže nepríjemne prekvapiť. Totiž nespokojnosť užívateľov dokáže vyprovokovať vzor do jeho vlastného vzdoru a opustenia projektu. Takéto veci sa však dejú len v spravodlivej spoločnosti, kde sa riadenie projektu buduje v špirálovej štruktúre.

Stupňovanie sporu.

V spravodlivej spoločnosti môže vznikať napätie podobne ako v tej unavenej. Do únavy sa nemusíme prepadať len kvôli zraneniam, či poruchám, ale aj kvôli obyčajnému vyčerpaniu. Je veľmi osožné si osvojiť jednoduchý návod na riešenie sporu, pri ktorom narastá citové napätie.

Pri citovom napätí je nutné vedieť, že nie sme schopní riešiť nič pragmatické. Preto, ak cítime napätie (strach, obavy, výčitky, frustráciu, túžbu, baženie), musíme sa sústrediť na riešenie citového napätia a ničoho iného.

Ak sa cítime frustrovaní, pretože máme málo peňazí, musíme hovoriť o svojej frustrácii z nedostatku peňazí. Je vyslovene škodlivé pokúšať sa získať vyššie ohodnotenie alebo zníženie pracovného nasadenia pre možnosť ďalšieho zárobku POČAS NAŠEJ FRUSTRÁCIE Z NEDOSTATKU PEŇAZÍ.

Ak sa cítime prepracovaní, musíme hovoriť o svojej vyčerpanosti. Je vyslovene škodlivé pokúšať sa získať vyššie ohodnotenie alebo nižšie pracovné tempo POČAS VYČERPANOSTI Z PREPRACOVANOSTI.

Prečo?

Pretože FRUSTRÁCIA Z NEDOSTATKU PEŇAZÍ a VYČERPANOSŤ Z PREPRACOVANOSTI je problém spojený s nesprávnym hospodárením so životnou silou, so zdrojom a výdajom energie. Pri riešení tohto problému sú prítomné pocity a tie vyvolávajú napätie, ktoré treba uvoľniť. Rovnako tak je to so všetkými typmi frustrácie, či strachu. Ak máme obavy z autority, riešme naše obavy a nehľadajme zástupné problémy, skrze ktoré na autoritu budeme môcť zaútočiť zo zálohy. Priznajme svoje rozrušenia a hľadajme upokojenie. Rozumová analýza v týchto prípadoch pôsobí ako zahmlievanie skutočného problému.

Žiadosť o vyššie hodnotenie z dôvodu vyššieho pracovného nasadenia, prerozdelenie pracovnej náplne z dôvodu preťažovania jednej funkcie, či iné konštruktívne pripomienky k pracovným vzťahom sú vždy podporené pragmatickou analýzou situácie a vyžadujú čistý rozumový prístup, kde pocity nie sú potrebné. Naopak, mohli by brániť nájdeniu uspokojivého riešenia.

Z uvedených príkladov vyplýva, že pokiaľ máme citový problém, musíme zistiť, kto nám ho spôsobuje. Na neho je dôležité upriamiť pozornosť a pomocou vedomého sporu, Vedomej priazne, či Vyrovnania dlhu zmieriť napätie. Pokiaľ je to člen rodiny (manželka, ktorá muža porovnáva s úspešnejším susedom), je zbytočné konfrontovať kolegu v práci. Ak je to kolega v práci, pustíme sa našimi komunikačnými zručnosťami do neho.

V prípade, ak sa jedná o pragmatickú analýzu a z nej vyplývajúcu žiadosť o nápravu, sústredíme sa na zodpovedného v danom odbore. Vzájomným rozhovorom hľadáme obojstranne prijateľné riešenie, ktoré je prirodzene prepojené s dohodnutím výhodnej výmeny síl. Tu sa všetky zúčastnené strany pokúšajú nájsť odpoveď na otázku, aký pracovný výkon je únosný a aká odmena je k nemu adekvátna.

V prípade, ak na cieľovú osobnosť sami nestačíme, náš spor sa posúva do vyšších stupňov a podľa toho aj vyberáme primerané nástroje:

  1. môžeme hľadať koalíciu v spojencoch z okolia. Pokiaľ nemáme odvahu priznať rozrušenie, pomocou koalície, ktorá sa cíti podobne, naberieme silu. Pokiaľ sami nemáme dostatok odborných argumentov, vyhľadaním zdatnejších kolegov, naberáme viac pevnejšie podložených dôkazov, či dôvodov. Môžeme si zvoliť hovorcu a s ním na čele požiadať dotknutú stranu o priame vzájomné vypočutie.
  2. Pokiaľ nepríde k zmiereniu, je na rade výber rozhodcu, ktorý má dôveru všetkých zúčastnených strán. V prípade rozrušení je to zväčša upokojujúca autorita, či terapeut. Pri odborných sporoch sa jedná samozrejme o všetkými spornými stranami uznávaného odborníka.
  3. Ak rozhodcovské konanie nedosiahne zmierenie (alebo sa rozhodca nenájde), posledným nástrojom riešenia v špirálovom vedení je zasadnutie správnej rady podniku. Tej je uložené jednoznačne rozhodnúť o tom, ktorá strana ostáva vo svojej funkcii a ktorá musí svoju funkciu opustiť. Správna rada v takto vystupňovanom spore už nerieši, kto je v práve a kto nie. Vyberá, komu ostala dôvera a môže pokračovať vo svojom pôsobení a kto dôveru svojho pôsobenia stratil vzhľadom na jeho dôsledky. Osudový spor je totiž vždy dôsledkom pýchy. Pýcha, ako vieme, je neznalosť vlastnej hodnoty. Môžeme sa podceňovať alebo preceňovať. Preto je pýcha slabým miestom, ktoré môže ohroziť celý projekt. Takto odvolaný človek sa nemusí dostať mimo spoločenstva, len mimo dosah vlastného pôsobenia, ktorým by mohol napáchať škody. Stále mu je umožnené dozrieť, zbaviť sa pýchy a pokojne sa vrátiť hoc aj na pôvodné miesto. Akoby bol vrátený na pozíciu, z ktorej musí začať odznova získavať dôveru zúčastnených.

V celom postupe pochopiteľne musíme dávať pozor na motiváciu. V špirálovom usporiadaní a teda v spravodlivom postoji robíme všetko so zámerom ZMIERENIA. Pozor na to! Pokiaľ hľadáme koalíciu so zámerom poraziť súpera, či vyhrať spor alebo získať výhodu, tak je to vždy len obyčajná intriga, ktorej výsledkom bude len hnusné politikárčenie a to je nástrojom na stavbu pyramídovej feudálnej spoločnosti.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Viac na témy: 

Prihláste sa na odber noviniek

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Tento web využíva súbory cookies. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.
© 2023 Vedomý život, s.r.o.