Predpredaj vstupeniek na Festival poznania 2024
Kúpiť

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Vedomý život, s. r. o., Železničná 4/A, Hlohovec 920 01, IČO: 53 627 032, DIČ: 2121432709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 48683/T vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (najmä v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.) tieto obchodné podmienky:

Čl. I

Definície pojmov

Klient - Znamená Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ako účastník zmluvy s Poskytovateľom

Odplata - znamená dohodnutú výšku odmeny Poskytovateľa za dodanie Tovaru a/alebo poskytnutie Služby

Podnikateľ - Znamená a) osoba zapísaná v obchodnom registri, b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Poskytovateľ - znamená spoločnosť Vedomý život, s. r. o., Železničná 4/A, Hlohovec 920 01, IČO: 53 627 032, DIČ: 2121432709, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 48683/T; Poskytovateľ nie je platcom DPH

Prevádzkový priestor - znamená prevádzkareň alebo iný priestor, kde Poskytovateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, a to najmä sídlo Poskytovateľa

Spotrebiteľ - znamená fyzickú osobu, ktorá nakupuje Tovar od Poskytovateľa (t.j. uzatvorila Zmluvu s Poskytovateľom alebo rokuje alebo rokovala o uzatvorení Zmluvy s Poskytovateľom, aj keď k uzatvoreniu Zmluvy nakoniec nedošlo), a takto dodaný Tovar mu neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;

Tovar - znamená tovar objednaný Klientom u Poskytovateľa, špecifikovaný v Zmluve (podrobný popis Tovaru je obsiahnutý na Webovej stránke);

Účet Poskytovateľa - znamená bankový účet Poskytovateľa IBAN SK58 7500 0000 0040 2882 8430, alebo iný bankový účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre Poskytovateľa;

VOP - znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Poskytovateľom;

Webová stránka - znamená nasledovnú internetovú stránku Poskytovateľa: www.vedomyzivot.sk;

Zákon č. 102/2014 Z. z. - znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zmluva - znamená každú jednotlivú kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (resp. podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., ak je Klientom Spotrebiteľ), predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa dodať Tovar druhej zmluvnej strane – Klientovi a záväzok Klienta zaplatiť Poskytovateľovi Odplatu.

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 1. Podmienky uvedené v týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. VOP upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
 2. Odchylné dojednania písomnej Zmluvy majú prednosť pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP.
 3. Tieto VOP sú dostupné v Prevádzkových priestoroch Poskytovateľa ako aj na Webovej stránke.
 4. Poskytovateľ má právo jednostranne meniť VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Poskytovateľ Klientom zverejnením vo svojich Prevádzkových priestoroch a na Webovej stránke. Záväzkové vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia Zmluvy. 
 5. Ustanovenia týchto VOP sa uplatnia na právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom, pokiaľ 

a) osobitné ustanovenia týchto VOP týkajúce sa výlučne Spotrebiteľov neustanovujú inak;

b) uplatnenie ustanovení VOP pripúšťa povaha právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom;

c) uplatnenie ustanovení VOP na spotrebiteľský právny vzťah neodporuje právnej úprave;

d) ustanovenia VOP nespôsobujú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech Spotrebiteľa.

 1. Orgánom dozoru a dohľadu nad zachovávaním zákonnosti konania Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 23, 917 01 Trnava.
 2. Ďalšie kontaktné údaje na Poskytovateľa sú:
  1. Tel. č.: +421 907 385 659
  2. E-mail: web@vedomyzivot.sk

Adresa Poskytovateľa zapísaná v Obchodnom registri (Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec) zároveň slúži ako adresa na podávanie sťažností alebo iných podnetov, a na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Tovaru.

Čl. III

Uzatvorenie Zmluvy

 1. Klient je oprávnený požiadať Poskytovateľa o dodanie Tovaru objednávkou, ktorú môže vykonať prostredníctvom (i) pošty (písomne), (ii) e-mailu (iii) osobne, (iv) telefonicky alebo (v) iným vykonateľným spôsobom. Objednávka vykonaná iným spôsobom ako prostredníctvom Webovej stránky nie je pre Klienta ani pre Poskytovateľa záväzná (ďalej ako „Nezáväzná objednávka“). 
 2. Nezáväzná objednávka musí obsahovať najmä meno a priezvisko Klienta (v prípade Podnikateľa názov, sídlo a IČO), adresu dodania Tovaru, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo, označenie požadovaného Tovaru, vrátane uvedenia počtu kusov Tovaru. Klient zodpovedá za správnosť, úplnosť a pravdivosť informácii uvedených v Nezáväznej objednávke.

Poskytovateľ je oprávnený kontaktovať Klienta, aby zabezpečil odstránenie nedostatkov Nezáväznej objednávky alebo jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. 

 1. Pokiaľ Klient požaduje dodanie Tovaru do určitej doby (najmä konkrétny deň a hodina), je povinný o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa v rámci Nezáväznej objednávky, ktorá musí byť v takomto prípade písomná (postačuje aj zaslanie formou e-mailu). Poskytovateľ je oprávnený informovať Klienta o tom, že vzhľadom na množstvo požadovaného Tovaru alebo vzhľadom na iné okolnosti na strane Poskytovateľa alebo tretích osôb, nie je schopný dodať Tovar v navrhovanom termíne; v takom prípade oznámi Klientovi nový Odhadovaný termín dodania, ku ktorému sa Klient môže vyjadriť.
 2. Na základe doručenia Nezáväznej objednávky Klienta vyhotoví Poskytovateľ v lehote do 10 pracovných dní cenovú ponuku. Cenovú ponuku zašle Poskytovateľ Klientovi prostredníctvom (i) pošty (písomne), (ii) e-mailu (iii) osobne, alebo (iv) iným vhodným spôsobom.
 3. Poskytovateľ je oprávnený v lehote na vyhotovenie cenovej ponuky podľa bodu 4 oznámiť Klientovi, že cenovú ponuku nevyhotoví a že dodanie Tovaru neuskutoční, a to najmä z prevádzkových dôvodov na strane Poskytovateľa (najmä pracovná vyťaženosť a iné).   
 4. Cenová ponuka predstavuje záväzný návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa adresovaný Klientovi, pričom pre Poskytovateľa je záväzný počas doby 15 pracovných dní od jeho odoslania Klientovi alebo v inej lehote priamo uvedenej v cenovej ponuke. Do 15 pracovných dní (alebo v inej lehote určenej v cenovej ponuke) je Klient povinný na cenovú ponuku reagovať tak, že ju neprijme alebo navrhne zmeny (v tom prípade sa proces opakuje primerane podľa bodov 1 až 5 tohto článku) alebo návrh prijme. V prípade prijatia návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa (vyhotoveného vo forme cenovej ponuky) a oznámenie tohto prijatia návrhu Klientom Poskytovateľovi, vzniká Zmluva medzi Klientom a Poskytovateľom s podmienkami, ako sú špecifikované v Zmluve a týchto VOP. 
 5. Ak Klient nebude reagovať na cenovú ponuku Poskytovateľa do 15 pracovných dní (alebo v lehote podľa cenovej ponuky), má sa zo to, že Klient nemá záujem o uzatvorenie Zmluvy a Zmluva nevznikne, okrem prípadu, ak po uplynutí tejto lehoty Klient Poskytovateľovi oznámi, že jeho záujem o uzatvorenie Zmluvy trvá a následne Poskytovateľ uzatvorenie Zmluvy preukázateľne odsúhlasí.
 6. Klient odsúhlasením cenovej ponuky potvrdzuje tiež to, že sa oboznámil s týmito VOP.

Čl. IV

Uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom Webovej stránky

 1. Klient môže objednať Tovar aj prostredníctvom Webovej stránky; v takom prípade sa ustanovenia čl. III týchto VOP aplikujú len primerane a iba ak to ich povaha pripúšťa.
 2. Objednávka na Webovej stránke sa vykonáva prostredníctvom nákupného košíka tak, že Klient si vyberie ním požadovaný Tovar a počet kusov a označí pole „pridať do košíka“. Následne môže Klient pokračovať v objednávke ďalších Tovarov alebo prejde do košíka, kde doplní ďalšie údaje potrebné pre záväzné objednanie Tovaru (najmä dodacie údaje, spôsob platby a dopravy).
 3. Objednávka je pre Klienta záväzná a nemôže ju bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa meniť alebo zrušiť; Poskytovateľ na základe žiadosti Klienta zabezpečí zrušenie objednávky v prípade, ak ešte nebol Tovar odoslaný Klientovi zvoleným spôsobom dodania. V prípade zrušenia objednávky, ak už Klient uhradil na účet Poskytovateľa Odplatu (alebo jej časť), bude Klientovi takto uhradená suma vrátená najneskôr do 5 pracovných dní od zrušenia objednávky. 
 4. O vykonanej objednávke sa zašle Klientovi automatické oznámenie na ním uvedenú e-mailovú adresu, ktoré obsahuje informáciu o prijatí objednávky a obsah objednávky. 
 5. Zmluva vzniká prijatím potvrdzujúceho e-mailu, ktorý odošle Poskytovateľ Klientovi, pričom jeho obsahom je najmä označenie objednaného Tovaru a jeho množstvo, výška Odplaty za Tovar a termín dodania.
 6. Pokiaľ je Klientom Spotrebiteľ a objednáva Tovar prostredníctvom Webovej stránky, uplatnia sa aj ustanovenia podľa čl. V týchto VOP.

Čl. V

Osobitné ustanovenia o Spotrebiteľských zmluvách

 1. Poskytovateľ ešte pred tým, ako uzatvoril Zmluvu so Spotrebiteľom, informoval Spotrebiteľa, a to prostredníctvom týchto VOP, Webovej stránky a iných dokumentov vopred prístupných Spotrebiteľovi, o
  1. hlavných vlastnostiach Tovaru v rozsahu primeranom Tovaru,
  2. obchodnom mene, sídle a ďalších kontaktných údajoch Poskytovateľa,
  3. Odplate za Tovar, vrátane DPH, a ak Odplatu nemožno vopred určiť, o spôsobe akým sa vypočíta,
  4. povinnosti zaplatiť preddavok na Odplatu a jeho podmienkach,
  5. platobných a dodacích podmienkach,
  6. postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov,
  7. zodpovednosti Poskytovateľa za vady Tovaru,
  8. dĺžke trvania Zmluvy,
  9. možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
 2. Pred uzatvorením Zmluvy na diaľku alebo mimo Prevádzkových priestorov, Poskytovateľ informoval Spotrebiteľa spôsobom podľa odseku 1 aj o
  1. cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia Zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
  2. práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy,
  3. tom, že ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
  4. povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Poskytovateľovi Odplatu za skutočne poskytnuté plnenie, ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služieb, po tom, čo udelil Poskytovateľovi výslovný súhlas podľa zákona č. 102/2014 Z. z.,
  5. okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
  6. existencii príslušných kódexov správania,
  7. minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ak zo Zmluvy vyplýva pre Spotrebiteľa taký záväzok.
 3. Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy na diaľku, najneskôr spolu s dodaním Tovaru, poskytne Poskytovateľ Spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení Zmluvy, a to najmä písomne alebo e-mailom, prípadne na inom trvanlivom nosiči. Súčasťou potvrdenia môžu byť aj informácie podľa ods. 1 a ods. 2 tohto článku VOP, ak ich už Poskytovateľ neposkytol skôr.
 4. Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy uzavretej mimo Prevádzkových priestorov je Poskytovateľ povinný odovzdať Spotrebiteľovi jedno vyhotovenie uzavretej Zmluvy alebo potvrdenie o uzavretí Zmluvy.

Čl. VI 

Niektoré ustanovenia o Zmluve

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú (do splnenia záväzkov zmluvných strán) a je vyhotovená v Slovenskom jazyku. 
 2. Zmluvu možno meniť len na základe dohody oboch zmluvných strán.
 3. Spotrebiteľovi nebudú zo strany Poskytovateľa účtované žiadne poplatky spojené s uzatvorením Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z.; tým nie sú dotknuté napríklad poplatky mobilných operátorov, poštových služieb alebo poskytovateľa internetového pripojenia, hradené v súvislosti s uzatvorením Zmluvy Klientom.
 4. Spory vzniknuté na základe Zmlúv budú riešené podľa platného a účinného práva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporov podľa čl. XVI týchto VOP.

Čl. VII

Zrušenie Zmluvy

 1. Zmluvu je možné zrušiť
  1. dohodou zmluvných strán,
  2. odstúpením od Zmluvy,
  3. smrťou alebo zánikom Zmluvnej strany; Zmluva nezanikne, ak sa Poskytovateľ s právnymi nástupcami Klienta formou písomného dodatku k Zmluve dohodne na jej ďalšom trvaní.
 2. Poskytovateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak mu to právne predpisy umožňujú, ako aj z dôvodov uvedených v týchto VOP.
 3. Spotrebiteľ, ktorý s Poskytovateľom uzatvoril Zmluvu podľa zákona č. 102/2014 Z. z., je od Zmluvy oprávnený odstúpiť postupom podľa čl. VIII týchto VOP.
 4. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná a podpísaná oboma zmluvnými stranami, aj keď k jej uzatvoreniu došlo iným spôsobom.

Čl. VIII

Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Spotrebiteľ, ktorý s Poskytovateľom uzatvoril Zmluvu podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. (t.j. uzatvoril Zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa), je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 2. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 3. Odstúpiť od Zmluvy možno písomne, alebo, ak bola Zmluva uzatvorená ústne, na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy; v tomto prípade však znáša Spotrebiteľ dôkazné bremeno ohľadom preukázania zachovania lehoty a prejavu vôle odstúpiť od Zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od Zmluvy použiť aj formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP. 
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 1 tohto článku.
 5. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.
 6. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Platby sa vrátia rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 7. Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Poskytovateľom.
 8. V prípade odstúpenia od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa odseku 6 pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť k Poskytovateľovi.
 9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe, okrem prípadu, ak Poskytovateľ navrhne, že si ho vyzdvihne sám alebo prostredníctvom poverenej osoby.
 10. Pri odstúpení od Zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru Poskytovateľovi alebo osobe poverenej Poskytovateľom na prevzatie Tovaru.
 11. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru (napr. bežné používanie Tovaru).
 12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je 
  1. predaj Tovarov, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
  2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
  3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Čl. IX

Dodacie podmienky

 1. Po uzatvorení Zmluvy Poskytovateľ dodá Klientovi Tovar dohodnutým spôsobom, pričom Tovar môže byť dodaný 

a) odoslaním Tovaru Klientovi na adresu, ktorú si Klient zvolil, pričom Tovar môže dodať Poskytovateľ alebo Poskytovateľom určená osoba alebo

b) ak je Zmluva uzatvorená prostredníctvom Webovej stránky, Tovar bude dodaný spôsobom, ktorý si zvolil Klient v rámci procesu objednávky Tovaru na Webovej stránke.

Náklady na dopravu Tovaru na miesto určené Klientom znáša v celom rozsahu Klient, pričom tieto náklady sú uvedené v cenovej ponuke alebo v prípade Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Webovej stránky, sú uvedené priamo na Webovej stránke (a Klientovi sú prístupné ešte pred odoslaním objednávky Tovaru).

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje Tovar dodať Klientovi riadne, bez vád, a to v dohodnutom  termíne dodania. Ak nebude Tovar dodaný Klientovi v Termíne dodania, má Klient právo odstúpiť od Zmluvy.
 2. Spolu s Tovarom Poskytovateľ odovzdá Klientovi aj všetky potrebné doklady vzťahujúce sa k Tovaru, vrátane príslušenstva Tovaru.
 3. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru prechádza na Klienta prevzatím Tovaru, aj keď ešte nenadobudol vlastnícke právo k Tovaru. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Klienta okamihom prevzatia Tovaru.

Čl. X

Platobné podmienky

 1. Odplata za Tovar je určená dohodou Zmluvných strán a je uvedená v Zmluve (pred uzatvorením Zmluvy je uvedená priamo na Webovej stránke). Odplatu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody Poskytovateľa a Klienta. V Odplate je zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty (DPH).
 2. Odplata je splatná na základe faktúry Poskytovateľa, a to (i) prostredníctvom banky na Účet Poskytovateľa alebo (ii) platbou na dobierku (v takom prípade Klient platí Odplatu pri prevzatí doručeného Tovaru) alebo (iii) prostredníctvom platobnej brány alebo (iv) iným spôsobom uvedeným na Webovej stránke. Odplata (resp. každá jej časť) sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa a/alebo dňom prevzatia hotovostnej platby od Klienta alebo dňom prevzatia platby pri dobierke doručujúcou osobou. 
 3. Platobnou bránou sa rozumie služba umožňujúca úhradu Odplaty, ktorá je prevádzkovaná zo strany tretej osoby (prevádzkovateľa Platobnej brány). V prípade, ak Klient pri realizácii objednávky využije možnosť úhrady Odplaty prostredníctvom Platobnej brány, bude (cez Webovú stránku) presmerovaný na zabezpečenú stránku vybranej Platobnej brány, na ktorej Klient zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude Klient presmerovaný naspäť na Webovú stránku. Za funkčnosť a prípadné riziká spojené s použitím Platobnej brány zodpovedá priamo prevádzkovateľ Platobnej brány.
 4. Ak je Klient v omeškaní so zaplatením Odplaty (alebo akejkoľvek jej časti), má Poskytovateľ popri zákonnom úroku z omeškania nárok aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak omeškanie Klienta trvá viac ako 14 kalendárnych dní.
 5. Klient nie je oprávnený z Odplaty zadržať akúkoľvek časť, pokiaľ sa s Poskytovateľom nedohodol výslovne v písomnej forme inak. 

Čl. XI

Zámerne vynechaný 

Čl. XII

Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Klient je výberom a uplatnením nároku z vád podľa bodu 1 alebo 2 tohto článku VOP viazaný a nemôže ho jednostranne zmeniť.
 4. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Klientovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Klient právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Klient právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 7. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Klientom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. 
 8. Pri použitom Tovare nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 9. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ sa Klient s Poskytovateľom nedohodli na záruke podľa prísnejších zásad. Prípadné ďalšie podmienky záruky určí záručný list alebo osobitná písomná dohoda uzatvorená medzi Poskytovateľom a Klientom. Na uzatvorenie dohody o záruke podľa prísnejších zásad nie je právny nárok.
 10. Na žiadosť Klient je Poskytovateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí vydať doklad o kúpe.
 11. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Tovaru Klientom. 
 12. Klient je povinný, v prípade vyskytnutia sa vady na Tovare, uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak jeho právo zaniká.

Čl. XIII

Postup pri vybavovaní reklamácie

 1. Klient môže podať reklamáciu osobne v Prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, písomne alebo elektronickou poštou. Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.
 2. Z reklamácie musí byť zrejmé
 1. kto reklamáciu podáva,
 2. predmet reklamácie, najmä označenie Tovaru, ktorej vady Klient vytýka,
 3. špecifikácia vady Tovaru spolu s priložením popisu a prípadne aj fotodokumentácie (t.j. vonkajšieho prejavu vady Tovaru, ak také prejavy vád sú),
 4. komu je adresovaná,
 5. dátum podania reklamácie,
 6. podpis Klienta.

Reklamáciu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené náležitosti, nie je Poskytovateľ povinný vybaviť; v takom prípade najmä Poskytovateľ vyzve Klienta na odstránenie vád uplatnenej reklamácie.

 1. Pri reklamácii je Klient povinný
 1. spolu s Tovarom predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom preukázať, že Tovar bol kúpený u Poskytovateľa,
 2. zabezpečiť, aby Tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, atď.),
 3. predložiť originál záručného listu alebo iného dokumentu preukazujúceho dĺžku záruky v prípade, že si Klient uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom alebo týmito VOP,
 4. odovzdať Poskytovateľovi Tovar v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému Tovaru.
 1. Ak Klient uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec je povinný primeraným spôsobom poučiť Klienta o jeho právach podľa čl. XII týchto VOP.
 2. Poskytovateľ na základe rozhodnutia Klient, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vady a prác potrebných na jej odstránenie, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 4. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar iba v prípade, ak vada objektívne existuje. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku existencie reklamovanej vady a nároky spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady.
 5. Poskytovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Klientovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Klientovi ihneď, a to na e-mailovú adresu Klienta, prípadne na inú adresu, ktorá mu je známa.
 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Klient po skončení opravy bol povinný Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 7. Ak Klient reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Klienta vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Posytovateľ je povinný poskytnúť Klientovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 8. Ak Klient reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Poskytovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Klient zaslať Tovar na odborné posúdenie; tým nie je dotknuté právo Klienta zaslať Tovar na odborné posúdenie ním zvolenej osobe. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe označenej Poskytovateľom alebo osobou, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Poskytovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Klient odborným posúdením preukáže zodpovednosť Poskytovateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Poskytovateľ je povinný Klientovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Čl. XIV

Sťažnosti a iné podnety

 1. Ak Klient doručí Poskytovateľovi podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so Zmluvou alebo činnosťou Poskytovateľa, zašle Poskytovateľ Klientovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia podania.
 2. Sťažnosť alebo podnet je možné Poskytovateľovi doručiť spôsobom podľa čl. III ods. 1 VOP. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať údaje Klienta, údaje Poskytovateľa, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo podnet smerujú, čo Klient sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis Klienta. 
 3. Odpoveď na sťažnosť bude Klientovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je Poskytovateľovi známy, alebo spôsobom, o ktorý Klient v sťažnosti alebo v podnete Poskytovateľa požiadal.
 4. Poskytovateľ v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná, a oznámi Klientovi spôsob vybavenia.
 5. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo nie sú k nim priložené nové prílohy, nie je povinný Poskytovateľ reagovať, a to ani keby boli podané treťou osobou; túto skutočnosť nie je Poskytovateľ povinný odosielateľovi oznamovať.
 6. Poskytovateľ nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo urážajúci obsah, najmä vo vzťahu k zamestnancom Poskytovateľa alebo k Poskytovateľovi samotnému.
 7. Tieto ustanovenia sa primerane aplikujú aj na sťažnosti alebo podnety podávané Podnikateľmi.

Čl. XV

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov, najmä bez zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.
 2. Ak sa Zmluva medzi Klientom a Poskytovateľom z akéhokoľvek dôvodu zruší, Poskytovateľ nie je povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie vráti druhá strana alebo kým druhá strana nepreukáže, že je pripravená plnenie vrátiť.

Čl. XVI

Alternatívne riešenie sporov vo vzťahu s Spotrebiteľom

 1. Alternatívnym riešením sporu sa rozumie riešenie sporu medzi Spotrebiteľom a Poskytovateľom vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 2. Subjektom alternatívneho riešenia je Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov).
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Spotrebiteľ môže podať návrh v prípade, že
  1. sa obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva a
  2. Poskytovateľ na žiadosť podľa písm. a) odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Návrh musí obsahovať
  1. meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu.
 6. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 7. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

Čl. XVII

Doručovanie písomností

 1. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
 1. elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane, alebo
 2. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2. tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá  je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. Tretia veta v časti „alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa bodu 2 tohto článku.
 3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú adresu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

Čl. XVIII

GDPR / Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje fyzických osôb (Klientov/Spotrebiteľov) v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu za účelom objednávky a dodania Tovaru podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva Klientov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na Webovej stránke ako aj prístupný v Prevádzkových priestoroch Poskytovateľa.

Čl. XIX

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa spravujú prednostne podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V ostatných prípadoch (kde ako strany vystupuje Podnikateľ) sa právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
 2. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2021.

Prihláste sa na odber noviniek

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Tento web využíva súbory cookies. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.
© 2023 Vedomý život, s.r.o.